Artikelen

Algemene Bepalingen

KLIK HIER VOOR DE DOWNLOADVERSIE

1. Aanmelding

1.1 Een aanmelding geldt voor maximaal 1 schooljaar. 

1.2 Het reguliere schooljaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. De jaar- en vakantieplanning volgens schoolrooster sluit zoveel mogelijk aan bij het schoolrooster van het reguliere onderwijs in de betreffende gemeente. 

1.3 Het aanmelden gebeurt in principe per 1 september als de aanmelding uiterlijk 15 augustus schriftelijk binnen is. Tussentijds aanmelden is mogelijk voor zover er binnen de subsidievoorwaarden en binnen het gekozen vak ruimte is. 

1.4 De aanmelding kan uitsluitend door invulling en ondertekening van een aanmeldingsformulier. Bij minderjarige leerlingen/cursisten (jonger dan 18 jaar) dient het aanmeldingsformulier ondertekend te worden door een van de ouders of voogd. Leden van een muziekvereniging kunnen op naam van de betreffende vereniging als cursist worden aangemeld. 

1.5 De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de leerlingenadministratie van de Stichting SMK. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het door u opgegeven e-mailadres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt enkel gebruikt voor mededelingen en nieuwsbrieven van de Stichting SMK.   

1.6 Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verbindt u zich in de regel tot wederopzegging tot het einde van het schooljaar (rekeninghoudend met de maximale subsidietijd).

1.7 Aanmelden voor gesubsidieerd muziekonderwijs is slechts mogelijk voor één instrumentaal / vocaal vak, binnen de voor de woongemeente van de leerling geldende subsidievoorwaarden.

1.8 Voor leerlingen die lessen willen volgen voor een 2e vak, of die het gesubsidieerde traject hebben doorlopen, bestaat de mogelijkheid om aan te melden voor de ‘kostendekkende’ lessen. 

1.9 De toewijzing van leerlingen binnen de roosters geschiedt door de directeur. Met de voorkeur voor een bepaalde docent kan, indien mogelijk, rekening worden gehouden. Eventuele voorkeuren dienen bij aanmelding te worden aangegeven. 

1.10 De docent bepaalt de lesdag en lestijd in overleg met de leerling. Met school- en/of werktijden wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden. Voor zover mogelijk wordt ook rekening gehouden met andere vaste verplichtingen van de leerling; dit kan echter niet worden gegarandeerd. Het bovenstaande geldt niet voor klassikale lessen. 

 

2. Uitschrijving  

2.1 De inschrijving eindigt automatisch per 31 augustus of bij beëindiging van de cursus. 

2.2 Uitschrijven binnen het lopende tijdvak is niet mogelijk. U blijft in principe lesgeld verschuldigd over het gehele schooljaar. 

2.3 Tussentijdse uitschrijving is slechts mogelijk bij onvoorziene uitzonderlijke omstandigheden (langdurige ziekte, verhuizing naar een gemeente buiten het werkgebied van de Stichting SMK, e.d.); dit ter beoordeling van de directie. Hiertoe moet een schriftelijk verzoek aan de directeur gericht worden. Tussentijds uitschrijven geschiedt met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van het schriftelijk verzoek tot uitschrijving; tussen de dag van ontvangst van het schriftelijk verzoek en de dag van uitschrijving dient minimaal een periode van 1 kalendermaand te liggen. Een evenredig gedeelte van het cursusgeld zal worden gerestitueerd. 

2.4 Uitschrijven kan in alle gevallen uitsluitend schriftelijk. Bij minderjarigen moet de ondertekening uiteraard gebeuren door een van de ouders of voogd. 

 

3. Ziekte / lesverzuim / lesuitval 

3.1 Tijdens de reguliere schoolvakanties en de examendagen zijn er geen lessen. Klassikale lessen vinden wel doorgang tijdens de examenweek.  

3.2 Indien de leerling wegens omstandigheden niet in de gelegenheid is de les te volgen, dient van de verhindering tijdig melding worden gedaan bij de conciërge van de Stichting SMK. 

3.3 Bij ziekte van een docent wordt steeds getracht een geschikte vervanger te vinden. Indien het de Stichting SMK niet lukt een vervanger te regelen, wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. 

3.4 Het uitvallen van lessen door examens, ziekte van een docent of absentie van de leerling geeft géén recht op lesgeldrestitutie. Bij langdurig uitvallen van de lessen door absentie van een docent wordt een regeling getroffen. 

 

4. Verhuizing 

4.1 In verband met de subsidiëring van het muziekonderwijs door de woongemeenten, dienen verhuizingen onverwijld schriftelijk te worden doorgegeven aan de administratie. Verzuim hiervan kan terugvordering van de gemeentelijke subsidie door de gemeente tot gevolg hebben. 

 

5. Lesgelden

5.1 De lesgelden zijn afhankelijk van de subsidiebepalingen van de woongemeente van de leerling. Afhankelijk van de subsidieafspraken met de gemeente kunnen er verschillende tarievenlijsten gehanteerd worden. 

5.2 Voor leerlingen die niet woonachtig zijn binnen de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Brunssum, gelden de ongesubsidieerde lesgeldtarieven. 

5.3 Voor leerlingen vanaf 21 jaar is het wettelijk vastgestelde BTW-percentage van toepassing.

 

6. Lesgeldkorting 

6.1 Indien meer leden uit één gezin of vereniging lessen bij de Stichting SMK volgen en facturering geschiedt gezamenlijk, wordt op het totale lesgeld 5% korting toegepast.

6.2 Lesgelden voor incidentele cursusprojecten, kortlopende cursussen, workshops, proeflessen, oriëntatie- en/of minutenkaarten, alsmede de huur van instrumenten, vallen niet onder deze kortingsregeling. 

6.3 Indien een of meer leerlingen uit één huishouden de school verlaten, wordt het lesgeld voor de overige leerlingen opnieuw vastgesteld. 

 

7. Betaling 

7.1 Lesgeldinning geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders verzocht, per gezin/klant en wordt middels facturering in rekening gebracht.

7.2 Eenmaal per jaar wordt een rekening gestuurd van het lesgeld. 

7.3 Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 30 dagen te geschieden na de factuurdatum. Bij automatische incasso worden daarvoor geldende periodieke data aangehouden.

7.4 De mogelijkheid bestaat gebruik te maken van gespreide betaling via automatische incasso. Het aantal termijnen van automatische incasso kan variëren al naar gelang de cursusduur, maar is bij een jaarcontract altijd 10. De basis voor automatische incasso is een door betaalplichtige ondertekend aanmeldings- c.q. machtigingsformulier waarop alle van toepassing zijnde incassovoorwaarden zijn vermeld. 

7.5 Bij niet tijdige betaling wordt de invordering doorgegeven aan een incasso- of deurwaarderskantoor. De hieruit voortvloeiende invorderingskosten komen geheel voor rekening van de betaalplichtige. 

7.6 Indien de in gebreke blijvende leerling nog lessen volgt, vervalt de plicht van de Stichting SMK om hem/haar lessen aan te bieden. De betalingsverplichting over de in gebreke zijnde periode vervalt hierdoor niet. 

 

8. Overige bepalingen 

8.1 Leerlingen met een muzikale vooropleiding worden op een door de docent te bepalen niveau ingepast in het onderwijssysteem. 

8.2 Binnen de daarvoor in het leerplan gestelde termijn dient een leerling een niveau hoger te behalen. De lessen worden in groepsverband (3 leerlingen in 60 minuten; 2 leerlingen in 40 minuten) of individueel (20 minuten) gegeven. Danslessen in principe alleen in groepsverband van maximaal 1 uur. 

8.3 De directie behoudt zich het recht voor om gedurende de cursus een leerling bij een andere docent te plaatsen. 

8.4 Schade toegebracht door cursisten aan eigendommen van de school (gebouwen, inventaris, boeken, leermiddelen etc.) worden rechtstreeks aan de klant in rekening gebracht. 

8.5 De Stichting SMK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van geld, kleding, waardevolle voorwerpen, instrumenten of delen van instrumenten.

8.6 Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de leerling, of diens wettelijk vertegenwoordiger, toestemming aan de SMK tot het gebruik van tijdens lessen en/of uitvoeringen gemaakte foto’s en/of video-opnames ten behoeve van PR-doeleinden van de Stichting SMK. Aan plaatsing kunnen geen rechten worden ontleend. 

8.7 Bij omstandigheden waarin deze algemene bepalingen niet voorzien of bij geschillen, beslist het bestuur van de Stichting SMK (wijzigingen voorbehouden).

8.8 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Algemene Bepalingen Stichting SMK mei 2016’.  

 

9. Openingstijden administratie 

9.1 De administratie is gevestigd in het hoofdgebouw en is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 – 16:00 uur.

 

Locaties

Brunssum
Henri Dunantstraat 2

Kerkrade

Kosterbeemden 45

Landgraaf
MFC An de Voeëgelsjtang 12

maxima5.jpg